Other sectors

My Care: Zajistěte si vyspělost v oblasti řízení rizik infekce.

Label My Care

Kontakt

Martina Němcová Vrátilová

Martina Němcová Vrátilová

Sales manager

Odolnost firem v době COVID-19 je bezprecedentní výzvou. Řízení infekčních rizik je nyní a nadále dlouhodobě bude hlavním tématem. Metodika služby My Care společnosti DNV posuzuje a hodnotí shodu a vyspělost vaší společnosti s ohledem na nově vznikající patogeny, v souladu s národními požadavky a nejlepšími postupy v různých odvětví. Pomocí důvěryhodnosti digitální značky My Care ubezpečuje zákazníky a zaměstnance, že zvládáte riziko infekce nejlépe jak je možné.

Nynější změny vyžadují odlišný přístup k řízení rizik infekce. Požadovaná úroveň potřebná k vytvoření důvěry byla vzhledem k nynějším změnám dřívě relevantní pouze pro nemocnice a podobné instituce. Proprietární metodika služby My Care společnosti DNV byla speciálně vyvinuta pro posouzení shody společností v oblasti řízení infekčních rizik a úrovně řízení, přičemž používá standardy a systém na úrovni nemocnic.

My Care je pevně založena na našem přístupu k řízení infekčních rizik, který je nemocnicemi používán k zajištění bezpečnosti pacientů v kombinaci s našimi znalostmi v oblasti řízení rizik a odbornými znalostmi v oblasti systému řízení HSE a vyspělostí v ISRS ™.  Mezinárodní systém hodnocení bezpečnosti (ISRS) je předním světovým systémem používaným k hodnocení, zlepšování a prokazování shody obchodních procesů organizace.

Přijetí komplexního přístupu zvyšuje odolnost podniků. My Care vám umožňuje připravit se ještě dnes a zodpovdně se pos tavit ke COVID-19 a přizpůsobit prostředí firmy pro následné prostředí po COVID-19. Přistoupením k trvalým změnám v zásadách HSE (Zdraví, bezpečnost a životní prostředí) a systému řízení vytvoříte dlouhodobou odolnost organizace.

Agilně předcházet a zmírňovat riziko infekce znamená vzít v úvahu všechny aspekty a činnosti zahrnující:

• prevence infekce, anebo kontroly;

• být v pohotovosti, připravenosti, zajistit zásady a postupy týkající se ohnisek;

• dodržování předpisů interních a mezinárodních pravidel stejně tak jako
   osvědčených pravidel ve všech odvětvích.

My Care měří vyspělost preventivních a zmírňujících opatření proti infekčním rizikům a poskytuje cenné znalosti a hluboké poznatky o výkonnosti vaší společnosti. Zajištění přípravenosti vašich činností vám umožní s důvěrou znovu otevřít a plynule pokračovat v podnikání. Nezávislé hodnocení ubezpečuje veřejnost, vaše zákazníky i zaměstnance o schopnostech vaší společnosti řešit riziku infekce. Toto hodnocení je efektivně komunikováno pomocí vyhrazeného digitálního systému My Care se značkou důvěryhodnosti a zabezbečeným reportováním prohlášení uložením na blockchain. Navíc obdržíte hodnocení, které vaší společnosti poskytne více podrobností a zdůrazní, kde je prostor pro zlepšení, aby se vaše firma stala schopnější a dále zvýšovala odolnost a důvěru.

My Care - budujte důvěru spotřebitelů

Proprietární/vlastní metodika DNV je navržena pro komplexní přístup k schopnosti organizací řídit riziko infekce. Tento vyspělý model vyhodnocuje současnou efektivitu organizace při řízení rizika infekce a identifikuje schopnosti potřebné ke zlepšení výkonu.

Organizace se musí co nejlépe připravit na současné a následné prostředí COVID-19:

1. Zavést nezbytná zdravotní opatření;

2. Znovu zapojit zákazníky a zaměstnavatele;

3. Rychle a přitom dlouhodobě přemýšlet, využívat současné
    podněty/odezvy a přizpůsobit podnikání prostředí po COVID-19.


Cílem je zajistit, aby procesy a opatření byly prováděny pro ochranu lidí. Posouzení zralosti obhajuje strukturovaný přehled, kde je nezbytné neustálé zlepšování a monitorování. Situace COVID-19 se rychle mění, a proto by měl být přístup k řízení rizik infekce dynamický:  Zhodnoťte své schopnosti při řízení a snižování rizika infekce

-  Přizpůsobte své zásady HSE prostředí COVID-19

-  Ujistitěte zákazníky, že jsou předpokladem pro opětovné otevření obchodu

-  Spojte se svými zázazníky digitální cestou k vybudování důvěry

-  Zapojte se hned teď

 

Chcete-li se podělit o svou připravenost a zralost se svými zúčastněnými stranami, obdržíte podrobné zprávy a vyhrazenou digitální značku, která se zobrazí ve vašich prostorách, na webových stránkách nebo v jakémkoli dotykovém bodu nezbytném k vybudování důvěry. Značka může být spojena s verifikačními prohlášeními a daty uloženými na našem blockchainu, aby byla zajištěna její neměnnost a integrita.

Jak to funguje?

My Care měří připravenost a zralost v 6 různých dimenzích:

1. řízení
Odpovědnost a role nejvyššího managementu v jakékoli organizaci, pokud jde o vydávání politik, rozvoj firemní kultury, šíření povědomí, řízení rizik a přidělování zdrojů ke zmírnění rizika infekce

2. strategie

Podrobný proces plánování ve vývoji cílů a cílů zaměřených na všechny složky, aby bylo dosaženo požadovaného konečného cíle zmírnění rizika infekce.

3. komunikace

Identifikace a správa kanálů, cílového publika, interně i externě

4. Akce

Řeší strukturovaný a prověřený způsob řešení a předcházení infekčním problémům. Na základě zásad, strategií a plánování najdete všechny prostředky pro řízení toku akcí.

5. Analýza dat
Souvisí s definováním, nastavením, měřením a monitorováním metrik infekce a všech parametrů, které organizaci umožňují pochopit skutečný stav jejího plánovaného plánu.

6. Neustálé zlepšování
Proces aktualizace a zefektivnění organizace, aktualizace rolí, procesů a nástrojů k dosažení cílové úrovně výkonu.

 

DNV může provádět pomocí metodiky My Care dva typy hodnocení. Můžete si vybrat mezi posouzením připravenosti nebo zralosti nebo je kombinovat. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že úplné posouzení zralosti poskytuje více podrobností o vašem profilu zralosti, jeho významu a související úrovni stupnice zralosti. To může poskytnout lepší přehled a podporu neustálého zlepšování HSE a úrovně vyspělosti.

Posouzení připravenosti ukazuje úroveň vaší připravenost vůči benchmarku. Abychom měli k dispozici agilní a odolné procesy řízení rizik infekce, je nezbytné dosáhnout úrovně referenčních hodnot. Získáte přehled o všech potřebných vylepšeních. Pro mnoho organizací je to skvělý způsob, jak začít na cestě k posílení zvýšené odolnosti a důvěry.
Hodnocení provádí odborníci DNV s kompetencí, která odpovídá metodice My Care:

-  ISRS vyškolení konzultanti pro vyspělost a zralost;

-  Vedoucí auditoři ISO 45001 pro znalosti řízení rizik;

-  Harmonizováno prostřednictvím specifického školení o metodice;

-  Podporováno podle požadavků zdravotnických pracovníků DNV v USA, Evropě a Asii.

Kontakt

Martina Němcová Vrátilová

Martina Němcová Vrátilová

Sales manager

Related services you might find interesting: