Skip to content

Klíčové změny v normě ISO 45001 oproti OHSAS 18001

ISO 45001 používá stejnou (HLS) strukturu, společnou pro řadu norem ISO verze 2015 (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 atd.) Některé změny v normě ISO 45001 oporoti normě OHSAS 18001 jsou dány společnou HLS strukturou a některé jsou specifické pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Norma OHSAS 18001 přestane platit 3 roky od vydání normy ISO 45001 ( březen roku 2018).

ISO 45001 je mezinárodní norma, zajišťující kompatibilitu s dalšími normami, jako jsou ISO 9001 a ISO 14001. Umožňuje snadnější implementaci a integraci do systémů řízení, které zvyšují přínos pro jejich uživatele.

Pokud již máte zavedenou OHSAS 18001, většinu požadavků normy ISO 45001 rozpoznáte. Existuje ovšem spousta změn oproti OHSAS 18001, na  které se musíte připravit, abyste jste mohli úspěšně převést Váš systém řízení BOZP a splnit požadavky ISO 45001.

Key changes in ISO 45001


 • Kontext organizace: kapitola 4.1, externí a interní otázky, zavádí nová ustanovení pro systematické určování a sledování kontextu organizace
 • Pracovníci a další zainteresované strany: Kapitola 4.2 přináší větší důraz na potřeby a očekávání pracovníků a dalších zainteresovaných stran a jejich zapojení. Systematické rozpoznání a pochopení faktorů, které je třeba sledovat prostřednictvím systému řízení.
 • Řízení rizik a příležitostí: V kapitolách 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4 jsou firmy povinny určit, zvážit a v případě potřeby podniknout kroky k řešení rizik nebo příležitostí, které mohou mít (pozitivně nebo negativně) vliv na systém řízení BOZP a dosažení zamýšlených výsledků, včetně zvýšené ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti.
 • Leadership a zodpovědnost managementu:  v kapitole 5.1, ISO 45001 se klade větší důraz na vrcholový management, aby se aktivně angažoval a převzal zodpovědnost za efektivitu systému řízení BOZP.
 • Cíle a Výkon: Posílení zaměření se na cíle jako hnací síly ke zlepšování (kapitoly 6.2.1, 6.2.2) a hodnocení výkonu Organizace (kapitola 9.1.1). 
 • Rozšířené požadavky týkající se:
  • Účasti, Konzultace a Spolupráce se zaměstnanci (5.4)
  • Komunikace (7.4): Více normativní ohledně "mechanismu" komunikace, včetně určení toho, co, kdy a jak komunikovat.
  • Nákup, včetně externích procesů a dodavatelů (8.1.4)