Skip to content

Přechod na ISO 22000: 2018

Řízení bezpečnosti potravin

Je čas začít přípravu na přechod z ISO 22000: 2005 na ISO 22000: 2018. V každé fázi tohoto procesu Vám můžeme pomoci.

Nová verze normy ISO 22000 byla zveřejněna v červnu 2018. S jejím vydáním bude současná norma ISO 22000: 2005 zrušena. Během tříletého přechodného období od zveřejnění, musí organizace, certifikované podle ISO 22000: 2005, absolvovat certifikaci v souladu s požadavky normy ISO 22000: 2018, aby si udržely platný certifikát.

Cílem ISO 22000 je sjednotit požadavky řízení bezpečnosti potravin na globální úrovni. Norma přispívá k zajištění bezpečnosti potravin v celém dodavatelském řetězci - od fáze zemědělské výroby až do okamžiku, kdy se produkt dostane na stůl spotřebitele. Norma nespecifikuje konkrétní kritéria týkající se účinků opatření v oblasti bezpečnosti potravin a není ani normativní v oblasti návrhu systému managementu.

Klíčové změny v ISO 22000: 2018

Norma ISO 22000: 2018 je založena na HLS struktuře, která je společná pro všechny normy ISO, jako např. ISO 9001 a ISO 14001, což usnadňuje její integraci s jinými systémy managementu.

Uživatelé, obeznámeni s normou ISO 22000: 2005., si všimnou, že většina jejích požadavků byla převzata i do revize ISO 22000: 2018. Přestože se v ní objevují nové nebo revidované požadavky. Některé změny vyplývají ze zavedení HLS struktury, zatímco jiné jsou specifické pro řízení bezpečnosti potravin. Více informací o změnách naleznete zde.

 

Začněte proces přechodu na novou revizi


Doporučujeme Vám začít přípravu co nejdříve a pečlivě naplánovat potřebné změny v systému managementu.

Doporučené kroky:


• Seznamte se s obsahem a požadavky ISO 22000: 2018. Normu lze zakoupit od ISO a od národních dodavatelů norem. Současní uživatelé ISO         22000: 2005 by se měly zaměřit především na změny požadavků.
   Zajistěte, aby byly příslušní pracovníci organizace řádně vyškoleni a pochopili požadavky a podstatné změny.
• Identifikujte rozdíly, které je třeba řešit, aby byly splněny požadavky a vytvořte plán implementace.
• Proveďte potřebné činnosti a aktualizujte Váš systém managementu tak, aby splňoval nové požadavky.
• Účinnost činností by se měla hodnotit jako součást interních auditů a v případě potřeby podniknout další kroky.

Naši auditoři už jsou připraveni: mají úplný obraz o změnách a vědí, co je třeba udělat pro přechod z normy ISO 22000: 2005 na ISO 22000: 2018. Nabízíme podporu ve všech fázích přechodného procesu - od přípravné fáze, přes hodnocení úrovně připravenosti až po efektivně ukončení procesu.

 Jakou podporu nabízí společnost DNV?


• Webináře, e-learning, checklisty na nezávislé použití atd., Které jsou zdrojem poznatků o normě, jejím obsahu a nejdůležitějších změnách ve         vztahu k ISO 22000: 2005, procesu přechodu atd.
• Otevřené nebo inhouse kurzy - jejich účelem je prohloubit poznatky o obsahu a změnách v požadavcích normy, jakož io krocích, které je třeba       podniknout v přechodném období.
• GAP analýza - služba poskytující detailní informace o stavu shody s požadavky revidované normy. Výsledky této analýzy umožní vaší organizaci    pochopit, ve kterých částech systém vyhovuje požadavkům nové normy, případně kde je nezbytná korekce, a jaká nápravná opatření je nutné        přijmout, aby organizace dosáhla soulad a byla připravena na samotný audit podle revidované normy.

• Transition audity