Skip to content

Máte implementován plán krizového řízení?

Strukturovaný plán krizového řízení umožňuje společnostem chránit své zaměstnance a business. Na to, aby byl účinný, je nezbytné znát stupeň jeho implementace a to, jak dobře odpovídá směrnicím a předpisům stanoveným v souvislosti s COVID-19.

V návaznosti na aktuální pandemickou situaci reagují mezinárodní a národní orgány a instituce definováním pokynů a pravidel pro zamezení kontaminace.

Organizace byly vyzvány, aby aktivovaly plány krizového řízení a zavedly komplexní systémy a činnosti přizpůsobené situaci COVID-19. Přijatá opatření musí být v souladu s místními a vnitrostátními intervenčními opatřeními a podle potřeby aktualizován. Jejich účinná aplikace je nezbytné pro ochranu zdraví zaměstnanců a rodinných příslušníků, jakož i pro zajištění kontinuity podnikání. Účinnost závisí na tom, jak jsou akcie přizpůsobené konkrétní situaci, a jak jsou zrealizované a přijímány organizací.

Jak můžeme pomoci?

DNV Protokol o hodnocení krizového řízení hodnotí zmírňující opatření přijatá organizacemi na zvládnutí hrozby a dopadu kontaminace z COVID-19 na její obchodní operace. Protokol udává míru zralosti tím, že identifikuje mezery, pozoruhodné úsilí a zlepšení. Hodnocení se provádí podle 7 parametrů našeho modelu:

1. Vláda

2. Strategie

3. Komunikace

4. Implementace

5. Monitorování

6. Analýza dat

7. Přezkoumání


Hodnocení analyzuje:

• Kontext organizace
• Připravenost organizační struktury na zvládání krize
• Analýzu rizik
• Zdroje a opatření přijatá ke zmírnění rizik
 

Nezávislé hodnocení poskytuje informace umožňující rychlou implementaci zmírňujících opatření. Ať už se jedná o krátkodobé akce nebo dlouhodobé změny procesů, ochrání to vašich zaměstnanců a kontinuitu podnikání. Výsledky lze použít k vypracování podrobného akčního plánu reagujícího na zjištěné mezery.

 

DNV by Vám může pomoci následujícími doplňkovými služby:

• Metodická podpora při definování akčního plánu 

• Následné hodnocení s cílem určit účinnost akčního plánu 

• Pravidelné hodnocení s cílem posoudit zachování a aktualizacipostupů krizového řízení