Skip to content

Znalosti spotřebitelů jsou pro oběhové hospodářství zásadní

Z nedávného průzkumu společnosti DNV vyplývá, že znalosti spotřebitelů o oběhovém hospodářství rostou a jejich postoj k němu je obecně pozitivní.

  • Z těch, kteří jsou obeznámeni s oběhovým hospodářstvím, pouze 45 % uvádí rozsáhlé znalosti a aktivní účast.
  • 60,9 % získává informace z médií a sociálních médií.
  • Pouze 1 z 5 získává informace přímo od výrobců a dodavatelů.
  • Výrobky s recyklovanými vlastnostmi nakupuje 48,1 %.
  • Méně nakupuje nebo volí raději výrobky z druhé ruky 62,9 %.
Høvik, 18. ledna 2022 - Z nedávného průzkumu společnosti DNV vyplývá, že znalosti spotřebitelů o oběhovém hospodářství rostou a jejich postoj k němu je obecně pozitivní. Důvěra ve společnosti však vyžaduje posílení a k většímu zapojení a činnosti je zapotřebí více inovací a legislativy. 

“Informovanost je klíčová, ale následné chování spotřebitelů ovlivněné jejich znalostmi je pro uskutečnění oběhového hospodářství klíčové. V konečném důsledku jsou to právě tyto znalosti, které budou spotřebitele inspirovat k tomu, aby se zapojili do úsilí o recyklaci nebo zpětný odběr nebo vyzkoušeli inovativní oběhové výrobky či služby," říká Luca Crisciotti, generální ředitel divize Supply Chain & Product Assurance v DNV.

Povzbudivé je, že pouze 35,8 % respondentů o oběhovém hospodářství neslyšelo. Z těch, kteří o něm věděli, 45 % uvedlo, že mají rozsáhlé znalosti a aktivně se zapojují.  Zdá se, že znalosti a zapojení jsou vyšší u mladších generací, kde více než 53 % uvedlo, že se aktivně zapojuje. V nejstarší skupině uvedlo totéž pouze 32,4 %.

Průzkum odráží, že spotřebitelé získávají informace převážně z médií a kanálů sociálních médií (60,9 %), s určitým odstupem následují politické diskuse (26,8 %) a přátelé (23 %). Pouze 1 z 5 respondentů uvedl informace pocházející přímo od výrobců a dodavatelů, což poukazuje na to, že podniky možná budou muset udělat více pro to, aby se jejich sdělení dostalo k veřejnosti a aby si vybudovaly důvěru.

“Manufacturers and companies have to drive circular economy transition. However, this is not possible without consumer participation. Thus, more must be done to fill the information gap, ensure that consumer awareness is priority and provided validated, trusted information,” says Luca Crisciotti.

"Výrobci a společnosti musí řídit přechod na oběhové hospodářství. To však není možné bez účasti spotřebitelů. Proto je třeba udělat více pro zaplnění informační mezery, zajistit, aby informovanost spotřebitelů byla prioritou, a poskytovat ověřené a důvěryhodné informace," říká Luca Crisciotti.

Spotřebitele při rozhodování o koupi výrobků oběhového hospodářství ovlivňuje řada aspektů.  Velmi důležité jsou informace o ekologické stopě (49,1 %). Těsně za ní následují informace o pracovnicích a pracovních podmínkách, kvalitě výrobku a certifikacích, ověřených značkách a potvrzených tvrzeních o udržitelnosti.

V oblasti módy jsou hlavními důvody pro výběr cirkulárního výrobku stále styl a cena. Na třetím místě je příspěvek k ekologickým a oběhovým cílům. Cena je důležitá zejména pro mladší generace, což by potenciálně mohlo souviset s jejich kupní silou.

Ačkoli spotřebitelé nejsou ochotni přejít na cirkulární výrobu za každou cenu, je zajímavé, že například při dotazu na cirkulárnost plastů vnímají většinu alternativ k jednorázovým plastům jako cirkulární a udržitelné. To poskytuje společnostem příležitost přizpůsobit se a zvážit inovaci obchodního modelu a zaměřit se na úsilí, které přináší největší návratnost.