EU ETS - Evropský systém obchodování s emisemi

Kjótský protokol podporuje obchodování s emisemi. Průmyslovým zemím slouží jako prostředek ke splnění jejich závazku snížit emise. V důsledku nového systému obchodování s emisemi mohou mít emise skleníkových plynů přímý dopad na hodnotu aktiv a závazků vaší společnosti.

Účel


Koncept obchodování s emisemi skleníkových plynů vychází z Kjótského protokolu. Více než 170 zemí, které podepsaly Kjótský protokol, se zavázalo, že do roku 2008-2012 sníží celkové emise skleníkových plynů nejméně o pět procent oproti roku 1990. Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, musí dojít ke snížení emisí ze strany průmyslu i velkých podniků. Systém obchodování s emisemi poskytuje zemím i podnikům flexibilitu při určování nákladově nejefektivnějších způsobů snižování emisí.

Výhody


EU ETS - evropský systém obchodování s emisemi - je klíčovým aspektem politiky EU v boji proti změně klimatu. Společnosti zapojené do systému musí omezit své emise CO2 podle přidělených limitů. Společnosti, které limity nedodrží, budou pokutovány, zatímco společnosti, jejichž emise zůstanou pod limitem, mohou své rezervy prodat nebo si je ponechat na pozdější dobu. Podle evropského systému se emise CO2 stávají závazkem nebo aktivem v závislosti na schopnosti společnosti řídit své emise.  V národním systému obchodování s emisemi mohou společnosti snížit své vlastní emise nákupem kompenzačních kreditů od společností, jejichž emise jsou výrazně nižší než povolený limit.  Různé národní systémy mají různá pravidla a požadavky na provádění transakcí. Pro další informace nás prosím kontaktujte.

Jak Vám můžeme pomoci?


DNV je přední nezávislý ověřovatel emisí skleníkových plynů s celosvětovou působností. Věříme v partnerský přístup, který je přínosem pro vás i vaši organizaci. Naši odborníci na skleníkové plyny pracují pro mezinárodní organizace, vlády a průmysl. Můžeme vám pomoci s revizí vašeho systému monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů, ověřením výchozího stavu emisí, posouzením vaší současné evidence emisí a každoročním ověřováním emisí.

Autorizace a akreditace


Certifikačnímu orgánu DNV Business Assurance Czech Republic s.r.o. bylo vydáno osvědčení o akreditaci na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle normy EN ISO 14065:2013 a nařízení Komise (EU) č. 600/2012. Osvědčení bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. po ověření odborné způsobilosti objektivně a nezávisle provádět certifikaci v rozsahu předmětu akreditace - Ověřování emisí skleníkových plynů v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení o akreditaci.


Postup pro ověřování emisí skleníkových plynů


Certifikační orgán DNV Business Assurance Czech Republic s.r.o. provádí ověřování emisí skleníkových plynů z hlediska nestrannosti, nezávislosti a zamezení střetu zájmů podle článku 42 nařízení Komise (EU) č. 600/2012 a článků 5.4.1 (Závazek nestrannosti), 5.4.2 (Zamezení střetu zájmů) a 5.4.3 (Mechanismy dohledu nad nestranností) normy ČSN EN ISO 14065:2013. Při řízení nestrannosti a zajišťování objektivity ověřovacích činností se certifikační orgán řídí interními podnikovými a místními předpisy. DNV má zavedený a neustále zdokonalovaný systém řízení pro ověřování skleníkových plynů. Systém řízení je pravidelně přezkoumáván interními audity a přezkoumáván vedením certifikačního orgánu.  Informace o postupech posuzování Při ověřování emisí skleníkových plynů se společnost DNV řídí interními podnikovými a místními předpisy platnými pro tuto oblast.

Předpisy zahrnují procesy:  

  • strategická analýza
  • riziková analýza
  • procesní analýza
  • podávání zpráv z ověřování
  • technické přezkoumání zpráv
  • rozhodnutí o výsledku ověření

Popis způsobů finanční podpory a poplatků pro žadatele


S žadatelem bude uzavřena smlouva o ověření emisí skleníkových plynů, jejíž znění bude žadateli na vyžádání zasláno předem. V oblasti podnikatelských rizik je společnost DNV pojištěna pro případ škod jak na místní (národní) úrovni, tak na úrovni společnosti. Minimální zaručený závazek se rovná smluvní ceně služby. Platby za provedení ověření GHG jsou vždy vyžadovány po provedení dílčích prací a jsou podrobně specifikovány v uzavřené smlouvě.


Práva a povinnosti žadatele


Žadatel dodržuje podmínky stanovené ve smlouvě o provedení ověření emisí skleníkových plynů. Zejména odpovídá za celý systém monitorování a podávání zpráv - za jeho zavedení, údržbu a zlepšování, aby bylo možné předcházet chybám nebo je včas odhalit. Žadatel dále poskytne certifikačnímu orgánu veškeré informace a údaje týkající se emisí skleníkových plynů. Má právo kdykoli podat stížnost nebo námitku proti činnosti certifikačního orgánu. Podrobnější popis práv a povinností žadatelů je uveden v nabídce na provedení ověření emisí skleníkových plynů.

Informace o postupech pro vyřizování reklamací, stížností a sporů


Stížnost nebo podnět týkající se výkonu činnosti společnosti DNV lze zaslat e-mailem nebo dopisem. Kontaktní údaje pro zaslání stížnosti nebo reklamace jsou uvedeny níže. Případné spory se řeší v souladu s ustanoveními smlouvy o provádění ověřování emisí skleníkových plynů.

Více informací

  Osvědčení o akreditaci

Osvědčení o akreditaci

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář

Kontaktovat

Poslat email