Obchodování s emisemi

Obchodování s emisemi je mechanismus Kjótského protokolu zavedený za účelem nákladově efektivního snižování emisí a plnění závazků Kjótského protokolu.

Cíl

Program obchodování s emisemi umožňuje prodej nebo převod snížení emisí skleníkových plynů (GHG). Země, společnosti a organizace, které se účastní mezinárodního nebo národního systému obchodování s emisemi, mají možnost flexibilně určit nejekonomičtější způsoby snižování svých emisí. V důsledku toho mohou mít emise skleníkových plynů přímý dopad na hodnotu aktiv a závazků vaší společnosti.

Obchodování s emisemi představuje spolupráci mezi dvěma zeměmi, společnostmi nebo organizacemi, které mají závazky ke snižování emisí. Každá společnost v zemi, která snížila své emise pod stanovený závazek, může prodat své přebytečné jednotky jiné společnosti v zemi, pro kterou je obtížnější snížit své emise a splnit svůj závazek ke snížení emisí. Existují mezinárodní i národní programy, které se zabývají obchodováním s emisemi.

Přínosy

Obchodování s emisemi umožňuje prodej nebo převod dosaženého snížení nebo odstranění emisí skleníkových plynů zemím, společnostem a organizacím. Program obchodování vám může pomoci dosáhnout vašich cílů v oblasti snižování emisí. Program poskytuje zemím, společnostem a organizacím flexibilitu při určování nejekonomičtějších způsobů snižování svých emisí.

Nástroje

Vyvinuli jsme řadu služeb souvisejících s obchodováním v oblasti změny klimatu, které vám pomohou splnit požadavky systému EU ETS:

Revize systémů monitorování a vykazování skleníkových plynů

Systém EU ETS vyžaduje, aby byly emise skleníkových plynů z vašeho zařízení každoročně ověřovány. Vyvinuli jsme robustní proces auditu a využíváme odvětvové odborné znalosti pro ověřování podnikových systémů monitorování a vykazování skleníkových plynů. Požadované nezávislé přezkoumání potvrzuje, zda vaše společnost monitoruje a vykazuje emise skleníkových plynů tak, jak předepisují pokyny EU. To vám umožní provést případné úpravy před auditem na konci roku a odsouhlasením emisí.

Ověření výchozího stavu emisí 

Ověření emisí výchozího roku zvyšuje důvěryhodnost údajů o emisích, které mohou být použity vnitrostátními orgány pro přidělování povolenek vaší společnosti. Nezávislé ověření emisí vašeho základního roku vám může poskytnout přesné argumenty, které mohou úřady zohlednit při přidělování povolenek.

Posouzení vaší současné emisní bilance "Nezávislé posouzení vaší současné emisní bilance" poskytuje přehled o současných emisích vašeho podniku..

Roční ověření emisí

V rámci systému EU ETS se vyžaduje ověření ročních emisí vašich zařízení, aby bylo možné určit, zda splňujete podmínky pro přidělení povolenky.Společnost DNV s vámi může spolupracovat na naplánování nákladově efektivního procesu ověření. EU ETS Průmyslová zařízení a provozovatelé letadel jsou povinni monitorovat a vykazovat své roční emise v souladu s právně závaznými pokyny přijatými Evropskou komisí.  Nová pravidla týkající se monitorování a vykazování a akreditace a ověřování v rámci systému EU ETS platí pro emise od 1. ledna 2013.

EU ETS

Průmyslová zařízení a provozovatelé letadel, na které se vztahuje systém EU ETS, musí mít schválený plán monitorování, podle kterého v průběhu roku monitorují a vykazují své emise. V případě průmyslových zařízení je plán monitorování součástí schváleného povolení, které je rovněž vyžadováno.

Údaje v ročním výkazu emisí musí být každoročně do 31. března ověřeny akreditovaným ověřovatelem. Po ověření musí provozovatelé do 30. dubna téhož roku odevzdat odpovídající počet povolenek.

Ověřování bude prováděno podle nařízení EU 600/2012 o akreditaci a ověřování (AVR) ze dne 21. června 2012. 

Společná pravidla pro monitorování a vykazování, jakož i akreditace ověřovatelů a ověřování ročních výkazů emisí jsou důležitá pro zajištění kvality každoročně vykazovaných emisí a důvěryhodnosti údajů.

Naše odborné znalosti

Naši odborníci na změnu klimatu mají rozsáhlé odborné znalosti v oblasti ověřování a certifikace skleníkových plynů v kombinaci se specifickými znalostmi z oboru. Jako přední nezávislý ověřovatel emisí skleníkových plynů působící po celém světě věříme v partnerský přístup, který je přínosem pro vás i vaši organizaci.