SA 8000

Certifikát SA 8000 vydaný akreditovanou certifikační společností prokazuje, že Váš systém řízení sociální odpovědnosti byl v rámci auditu provedeného třetí nezávislou stranou posouzen s požadavky standardu SA 8000 a shledán vyhovujícím.

A 8000 je mezinárodní standard, podle kterého jsou prováděny audity třetí nezávislou stranou, obecně použitelný pro jakýkoli sektor a obor podnikatelské činnosti a společnosti nejrůznějších velkostí, které chtějí poskytnou důkaz, že pečují o své zaměstnance.

Základem normy je přesvědčení, že:

na všech pracovištích musí být dodržována základní lidská práva, 

management organizace je připraven převzít odpovědnost za toto dodržování.

Mezinárodní hledisko 


Vydání standardu SA 8000 bylo iniciováno organizací Social Accountability International (SAI). SAI je neziskovou organizací zabývající se rozvojem, implementací a dohledem nad nezávislým ověřováním standardů sociální odpovědnosti.

Standard SA 8000 byl vytvořen podle vzoru mezinárodních norem ISO 9001 a ISO 14001. Standard byl vyvinut a v praxi ověřen neziskovou společností Council on Economic Priorities (CEP) ve spolupráci s mezinárodním výborem, který byl složen ze zástupců z řad významných mezinárodních korporací, organizací zabývajících se dodržováním lidských práv, odborníků certifikačních společností, a dalších odborníků akademických organizací.

SAI akreditovala pro provádění auditů podle standardu SA 8000 pouze několik certifikačních společností/registrátorů. DNV je jednou z akreditovaných certifikačních společností, která certifikuje podle SA 8000 a vydává akreditované certifikáty.

Standard zahrnující mezinárodní lidská práva


Standard SA 8000 je založen na množství existujících norem mezinárodních lidských práv: včetně Všeobecné deklarace lidských práv, Konvence OSN o právech dětí, Konvence Mezinárodní organizace práce (ILO).

SA 8000 představuje průhlednou, měřitelnou a ověřitelnou normu pro provedení certifikace v devíti základních oblastech:

  1. Dětská pracovní síla. Zabránit dětské práci (většinou dětem mladším 15 let). Certifikovaná společnost musí vyčlenit finanční prostředky pro vzdělání dětí, které by mohly ztratit práci v důsledku splnění požadavků této normy.
  2. Donucování pracovních sil. Po pracovnících nesmí být požadováno přenechání svých identifikační dokumentů nebo platit „zálohu“ jako podmínka zaměstnání.
  3. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci. Společnosti musí vyhovět základním standardům pro vytvoření bezpečného a zdravého pracovní prostředí, včetně zajištění pitné vody, odpočinkové místnosti, odpovídajícího bezpečnostního vybavení a zařízení a nezbytného výcviku pracovníků.
  4. Právo na sdružování. Pracovníci mají právo bez obav z následků se sdružovat a tvořit odborové organizace, kolektivně vyjednávat.
  5. Diskriminace. V organizaci nesmí existovat žádná diskriminace na základě barvy pleti, společenského postavení, pohlaví, původu, náboženství, snížené pracovní schopnosti, věku, sexuální orientace, členství v odborech, politické příslušnosti nebo přesvědčení.
  6. Udržení kázně. Zakázány jsou tělesné tresty, psychický nebo fyzický nátlak a slovní napadání pracovníků.
  7. Pracovní doba. Musí být zajištěno, že pracovní doba je maximálně 48 hodin týdně, minimálně 1 den volna týdně a maximálně 12 hodin přesčasů týdně odměněno prémiovou sazbou.
  8. Odměna za práci. Vyplacená odměna za práci musí splňovat zákonné požadavky a předpisy na minimální mzdu, pracovníkům poskytovat dodatečný příjem na pokrytí základních potřeb plus navíc částka podle uvážení organizace.
  9. Management. Systém řízení definuje procesy a postupy pro efektivní řízení podle požadavků normy SA 8000, od jmenování představitele vedení, přes vedení záznamů, výběru dodavatelů, provedení přezkoumání vedením, až po řešení nedostatků a přijímání opatření k nápravě.