Skip to content

Různorodé a inkluzivní společnosti dosahují lepších výsledků, ale mnoho společností je ještě nedokázalo propojit s podnikáním

Z nedávného průzkumu společnosti DNV vyplývá, že stále více společností začíná zařazovat diverzitu a inkluzi (D&I) do firemní agendy.

  • 79 % respondentů tvrdí, že D&I je součástí celkové obchodní strategie společnosti.
  • 60 % souhlasí s tím, že rozmanitá a inkluzivní společnost je výkonnější
  • Pouze 32 % respondentů tvrdí, že je to pro podnikání rozhodující 
  • 29 % ji spojuje se zvýšením inovací
  • 28 % spojuje D&I s novými obchodními příležitostmi
  • zatímco 57,8 % považuje D&I za prostředek k přilákání a udržení talentů

Nedávný průzkum společnosti DNV ukazuje, že stále více společností začíná zařazovat diverzitu a inkluzi (D&I) do firemní agendy. Shodují se spíše na tom, že rozmanitá a inkluzivní společnost je výkonnější, přesto jen málo z nich považuje D&I za rozhodující pro podnikání. Společnosti, které integrují D&I do svého obchodního modelu, však mohou získat významné výhody v oblasti výkonnosti.

V průzkumu ViewPoint společnosti DNV většina respondentů uvádí, že D&I je důležité a je součástí firemní agendy a obchodní strategie. Při hlubším zkoumání se zdá, že jen málo z nich zavádí konkrétní opatření strukturovaným způsobem a méně než 1 ze 3 společností stanovila celopodnikovou politiku. Přibližně polovina (51,9 %) se místo toho omezila na pilotní projekt nebo jednotlivou iniciativu, což svědčí spíše o zaměření na konkrétní opatření než o holistickém přístupu společnosti.

Současně se zvyšuje povědomí o obchodních důvodech pro D&I, které potvrzují četné nedávné zprávy a studie. Podle společnosti McKinsey1 mají etnicky různorodé organizace o 36 % vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou lepších výsledků než společnosti, které jsou méně různorodé, zatímco u společností s různým pohlavím je to 25 %.  

"Výzkumy ukazují, že organizace uplatňující inkluzivitu mají osmkrát vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou lepších obchodních výsledků, a společnosti s rozmanitějšími vedoucími týmy vykazují vyšší inovativní příjmy," říká Barbara Frencia, generální ředitelka divize Business Assurance ve společnosti DNV. "Naše studie odhalila, že jen málokdo zatím dokázal propojit diverzitu a inkluzi s obchodními výsledky. Povědomí o nich se zvyšuje, ale D&I není základem jejich fungování. Většina společností tak dnes ještě zdaleka nezískává obchodní přínosy." 

Celých 88 % respondentů se sice domnívá, že rozmanitější společnost je také výkonnější, nicméně pouze 32 % považuje D&I za klíčovou pro podnikání. Zdá se, že společnosti se zaměřují na zlepšení kultury, nábor zaměstnanců a pověsti firmy.  Pouze 29 % považuje za hlavní přínos strukturované implementace zvýšení inovací. Ještě méně jich hledí na nové obchodní příležitosti (28 %).

Společnosti by se měly snažit využít obchodních přínosů, které D&I může přinést. Jak však ukázal průzkum společnosti ViewPoint, většina společností je teprve na začátku a zdá se, že jen málo z nich má strukturovaný přístup.  Napříč všemi respondenty má 41,8 % z nich zásady a cíle zahrnuty ve firemních politikách, ale pouze 36,8 % z nich má vymezenou odpovědnost a povinnosti. Ještě méně jich měří dopady činností (20 %).

"Je zřejmé, že je třeba posílit, pokud mají být využity přínosy pro podnikání. Je nezbytné, aby se D&I staly základem způsobu, jakým společnost podniká. Uplatňování strukturovaného přístupu k provádění, měření a stupňování opatření je hmatatelné. Vynikající návod je k dispozici v normách D&I, jako je ISO 30415. Způsob, jak postupovat v oblasti D&I a ujistit se, že přispívá k výkonnosti vašeho podniku, se ve skutečnosti neliší od způsobu, jakým začleňujete a řešíte otázky, jako je řízení kvality nebo životního prostředí," říká Barbara Frencia.

Norma ISO 30415 - Řízení lidských zdrojů - Diverzita a inkluze - je relativně nová norma, která byla zveřejněna v květnu 2021. Norma poskytuje rámec, který může přijmout každá organizace, aby začlenila D&I do svých procesů. Konkrétně vrhá světlo na celý životní cyklus zaměstnance a na to, jak lze každou jeho část přezkoumat optikou D&I. To se týká jak interních procesů, tak externích partnerů napříč dodavatelským řetězcem. Namísto přístupu k diverzitě a inkluzi z osobního hlediska poskytuje norma rámec, který funguje tak, aby pokryl všechny důležité aspekty v organizačním kontextu.


(1) McKinsey 2020, How diversity, equity, and inclusion (DE&I) matter | McKinsey