ISO 14001 pro zdravotnictví

Poskytuje rámec pro poskytovatele zdravotní péče, kteří chtějí identifikovat a kontrolovat svůj dopad na životní prostředí.

Proč ISO 14001 pro zdravotnictví?

Přestože se poskytovatelé zdravotní péče zaměřují především na poskytování vysoce kvalitní péče, stále více si uvědomují, že tyto organizace ovlivňují životní prostředí mnoha způsoby. Faktory, jako je správa budov, spotřeba energie a vody, používání antibakteriálních látek, laboratorní práce, stavební práce a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, mohou vytvářet emise a odpad. 

Účinný systém environmentálního řízení vám pomůže kontrolovat ekologickou stopu související se všemi těmito činnostmi. Norma ISO 14001 poskytuje systematický přístup k plánování, zavádění a řízení systému environmentálního managementu. Zavedení umožňuje vaší organizaci kontrolovat dopad na životní prostředí a zajistit splnění zákonných požadavků, a to jak vnitrostátních, tak mezinárodních.

Jak certifikace ISO 14001 podporuje vaši organizaci

Potenciálních přínosů normy ISO 14001 je celá řada, ale mezi ty nejvýznamnější a nejhmatatelnější patří, že norma umožňuje vaší organizaci: 

 • Identifikovat, pochopit a monitorovat dopady svých činností na životní prostředí a související rizika.
 • Uvědomit si přímý dopad organizace na životní prostředí i nepřímý dopad prostřednictvím vašich dodavatelů.
 • Zavést nezbytné kontrolní mechanismy s cílem řídit všechny faktory ovlivňující životní prostředí.
 • Stanovit politiku a cíle v oblasti životního prostředí.
 • Dodržovat platné právní požadavky a plnit požadavky zainteresovaných stran.
 • Neustále zlepšovat svůj systém řízení.
 • Zlepšit řízení zdrojů, včetně využívání energie, což může znamenat i snížení nákladů na provoz.
 • Usnadnit snížení znečištění, produkce odpadů, nakládání s chemickými látkami a neúmyslného vypouštění do životního prostředí.
 • Zlepšit svou environmentální výkonnost v průběhu času.

Jedním z nejdůležitějších aspektů normy je neodmyslitelný závazek neustálého zlepšování. Když získáte certifikát ISO 14001, potvrdíte tím nejen to, že váš systém environmentálního managementu splňuje základní požadavky normy a všech platných právních předpisů. Zavazujete se také k neustálému procesu zlepšování, abyste zajistili minimální dopad svých činností na životní prostředí.

Jak mohu začít?

Před zahájením procesu certifikace je důležité, abyste se vy i vaše organizace zavázali a stanovili si jasné cíle pro zavedení a hodnocení systému environmentálního řízení. To jsou důležité kroky pro zahájení:

 • Seznamte se s normou ISO 14001. K dispozici jsou školicí programy a normu lze získat na stránkách iso.org.
 • Identifikujte všechny platné právní požadavky, které musíte splnit.
 • Posuďte svou organizaci, abyste identifikovali a pochopili všechny činnosti, které mají dopad na životní prostředí, a najděte potenciální nedostatky, které je třeba odstranit. V rané fázi implementace se mohou ukázat jako cenná předběžná posouzení třetí stranou.
 • Stanovte cíle, úkoly a programy zlepšování a zahajte opatření k odstranění nedostatků.
 • Zajistěte angažovanost nejvyššího vedení. Dobrý systém řízení musí zajistit angažovanost nejvyššího vedení celé organizace.
 • Pro zahájení procesu certifikace zapojte akreditovaný certifikační orgán, například DNV - Business Assurance
Certifikace a neustálé zlepšování vašeho systému řízení je cesta. Každoročně provádíme audity a každý třetí rok provádíme recertifikaci.

More information

 

US Healthcare homepage

Quality driven accreditation and clinical excellence certifications to America's hospitals.

 

Hospital accreditation services

Quality accreditation - Consistent, collaborative, continuously improving.

 

Healthcare specialty program certifications

Validating excellence in hospital specialty care programs.

 

Healthcare training and individual certification

Relatable experts, relevant content! In-person and virtual options. Most courses can be delivered in a public or private setting.

 

Collaborative High Reliability™ and Collaborative Just Culture™

The first qualification and certification of high reliability and just culture by a global, independent audit organization.