Skip to content

ISO 30415 – Řízení diverzity a inkluze

Výzkumy ukazují, že různorodé a inkluzivní společnosti pravděpodobně předčí ty méně různorodé. Norma ISO 30415 je vodítkem pro strukturovaný přístup společnosti k rozvoji a získání obchodních výhod.

Diverzita a inkluze (D&I) je téma, které se stále častěji objevuje v programech mnoha firem. Zvyšuje se interní i externí kontrola a roste povědomí o obchodních důvodech pro D&I. Výzkumy ukazují, že organizace, které přijímají inkluzi, mají osmkrát větší pravděpodobnost, že dosáhnou lepších obchodních výsledků. Společnosti s rozmanitějšími vedoucími týmy vykazují vyšší příjmy z inovací.

Společnosti, které se zavázaly začlenit D&I do způsobu svého podnikání, mohou díky strukturovanému přístupu hodně získat. Normy pro diverzitu a inkluzi, jako je ISO 30415, mohou být vodítkem každé společnosti na její cestě k naplnění závazku k D&I, rozvoji inkluzivní organizace a zlepšení výkonnosti.

Co je norma ISO 30415

Norma ISO 30415 - Mezinárodní norma o "Řízení lidských zdrojů - Diverzita a inkluze" byla zveřejněna v květnu 2021. Jedná se o směrnici, která pomáhá rozvíjet inkluzivní pracoviště vyžadující trvalý závazek k diverzitě a inkluzi (D&I), řešení nerovností v organizačních systémech, politikách, procesech a postupech.

Předpoklady D&I jsou zásadní pro implementaci pokynů v tomto dokumentu, prokazují závazek k D&I a rozvíjejí inkluzivní organizaci:

 • Uznání rozmanitosti
 • Efektivní řízení
 • Odpovědné jednání
 • Pracovat inkluzivně
 • Inkluzivní komunikace
 • Obhajoba a prosazování D&I

Standard se vztahuje k následujícím cílům udržitelného rozvoje OSN (SDGs):

 • (5) Rovnost žen a mužů
 • (8) Důstojná práce a hospodářský růst
 • (9) Průmysl, inovace a infrastruktura
 • (10) Snížení nerovnosti a řídí se zásadami lidských práv při práci.

Norma ISO 30415 podporuje organizace při zavádění D&I na pracovištích tím, že poskytuje pokyny a metody týkající se:

 • předpokladů pro prokazování trvalého závazku k D&I
 • odpovědnosti a povinností za D&I
 • přístupu k oceňování rozmanitosti a podpoře rozvoje inkluzivního pracoviště a
 • identifikaci cílů, příležitostí a rizik v oblasti D&I, akcí, opatření, výsledků a dopadů.

Dokument se vztahuje na životní cyklus řízení lidských zdrojů, poskytování produktů a služeb, vztahy v dodavatelském řetězci a vztahy s externími zúčastněnými stranami s cílem zajistit rovnost, spravedlnost a rovnoprávnost.

Přínosy bodového hodnocení

Hodnocení dopadu vašeho úsilí v oblasti D&I poskytuje hmatatelné měřítko vaší výkonnosti.  Bodové hodnocení DNV podle normy ISO 30415 měří přístup vaší společnosti k zásadám a metodám D&I stanoveným v této normě.

Hodnocení se provádí s ohledem na 7 oblastí zásad, do kterých je směrnice rozdělena:

 • Odpovědnost a povinnosti
 • Rámec D&I
 • Inkluzivní kultura
 • Životní cyklus řízení lidských zdrojů
 • Produkty a služby - návrh, vývoj a poskytování
 • Zadávání veřejných zakázek a vztahy s dodavatelským řetězcem
 • Vztahy s externími zúčastněnými stranami

Každý princip oblasti je hodnocen přiřazením proměnného skóre s ohledem na hodnocenou úroveň naplnění principu. Výsledné skóre určí stav organizace "as-is". Na konci procesu je vydána hodnotící zpráva. Pro společnosti, které splní stanovené minimální skóre každé oblasti, bude vydáno dodatečné Prohlášení.

Prokažte interně i externě, že pracujete na rozvoji a zajištění různorodého a inkluzivního pracovního prostředí, které je přínosem pro organizaci a podnikání.

Začínáme

Než začnete uplatňovat zásady pokynů ve svých organizačních systémech, zásadách, procesech a postupech, získejte a pochopte tento standard. Bodové hodnocení podpoří vaši cestu tím, že určí, co funguje dobře a kde můžete mít mezery, které je třeba odstranit.

DNV je jako certifikační orgán třetí stranou a může vám pomoci během vaší cesty k D&I.

Více informací

 

Systémy řízení

 

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru našich newsletter a získejte tak nejnovější informace o certifikaci.

 

Kurzy

 

Žádost o cenovou nabídku

Chcete-li získat nezávaznou nabídku zdarma, neváhejte vyplnit formulář