ISO 20000 - Systém managementu IT služeb

Certifikát ISO 20000 prokazuje, že Váš system řízení IT služeb byl certifikovaný podle normy nejlepších postupů a uznaný jako shodný s touto normou

Co je norma ISO 20 000?

Norma ISO 20000-1 byla vytvořena Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a je normou používanou pro certifikační účely. Nahradila normu BS 15000 a poskytuje mezinárodně přijímaný standard pro systém managementu IT služeb. Na základě obsahu BS 15000 byla změněná struktura materiálu tak, aby byl v souladu s dalšími mezinárodními normami.

Norma též čerpá z jiných norem a je podporovaná dalšími veřejnými dokumenty, včetně sesterské normy ISO / IEC 20000-2 "Praktický kodex řízení IT služeb" a široce přijímaného návodu v IT infrastruktuře (ITIL ®), který vychází z veřejného i soukromého sektoru.

Norma ISO 20000 zavádí komplexní přístup k řízení IT služeb a definuje soubor procesů potřebných k poskytnutí efektivních služeb. Ty se pohybují od základních procesů souvisejících s řízením konfigurace a řízením změn až po procesy týkající se řízení incidentů a problémů.  Tato norma zavádí procesní přístup k tvorbě, zavádění, realizaci, monitorování, přezkoumání, udržování a zlepšování systému řízení IT služeb v organizaci. 

Propojení s jinými normami systému řízení

Norma ISO 20000 je v souladu s ostatními systémy řízení a podporuje jednotnou a priamočarou implementaci a realizaci se souvisejícími normami řízení. Výsledkem je:
  • Harmonizace s normami systému řízení, jako jsou ISO 9001 a ISO 27001
  • Důraz na neustálý proces zlepšovaní Vašeho systému řízení IT služeb
  • Objasnění minimálních požadavků na plány, dokumentaci a záznamy
  • Efektivní využití pomocí aplikace procesního modelu PDCA (Plan, Do, Check, Act)

Jak postupovat dále?


Pro certifikaci třetí stranou, je potřebné implementovat efektivní systém řízení IT služeb v souladu s požadavky této normy. 

DNV gl - Business Assurance je akreditovanou třetí stranou, certifikačním orgánem. Zabezpečujeme odpovídající školení a certifikační služby v oblasti IT servis management.