ISO 22000

Norma pro systém řízení bezpečnosti potravin ISO 22000 umožňuje společnosti přímo nebo nepřímo zapojené do potravinového řetězce identifikovat rizika a efektivně je řídit.

Implementace systému řízení bezpečnosti potravin v souladu s normou ISO 22000 změní přístup vaší společnosti od zpětného testování kvality na preventivní způsob myšlení. Společnosti dnes čelí nekompromisním požadavkům ze strany zákonodárců, zákazníků i spotřebitelů k zajištění trvale bezpečných výrobních procesů. 

Efektivní systém řízení šitý na míru vašim procesům vám pomůže předcházet selháním v oblasti bezpečnosti potravin a souvisejícím nákladům, stejně jako zvýšit spolehlivost v oblasti souladu s právními předpisy. Závazek vědomého řízení rizik bude jednou z vašich hlavních konkurenčních výhod. 

Co je standard? 

Norma ISO 22000 byla navržena tak, aby byla kompatibilní a harmonizovaná s mezinárodními normami systému řízení, včetně ISO 9001. Je proto ideální pro integraci se stávajícími systémy řízení a procesy. 

ISO 22000 je použitelná pro všechny organizace přímo či nepřímo zapojené do potravinového hodnotového řetězce. To zahrnuje např. i výrobce obalů nebo detergentů, dodavatele úklidových služeb, boj proti škůdcům, nebo služby průmyslových prádelen. Umožní vám posoudit a prokázat shodu výrobku ve vztahu k bezpečnosti potravin a prokázat kontrolu rizik v oblasti bezpečnosti potravin. Tento standard zajišťuje bezpečnost potravin "z farmy až na stůl", založenou na těchto obecně uznávaných klíčových prvcích:

 • Interaktivní komunikace: Inovativní a základní faktor pro řízení rizik. Informativní strukturovaný tok informací v každém směru, vnitřně i zevně. Zaručuje efektivní kontroly rizik.
 • Systém řízení: Kontrola interakce mezi prvky systému zaručuje účinnost a efektivnost celého systému.
 • Nezbytné předpoklady: Mezi pilíře, na kterých je založen systém HACCP (Analýza rizik & Kritické kontrolní body) patří Správná výrobní praxe, Správná hygienická praxe a Správná zemědělská praxe, včetně programů a postupů údržby zařízení a budov a pro potírání škůdců.
 • Princip HACCP: Je to základní metodika pro plánování bezpečných výrobních procesů, které jsou vhodné pro každou jednotlivou společnost, a to bez zbytečné byrokracie.

 Proč je certifikace pro moje podnikání výhodná?

Potenciálních přínosů ISO 22000 je mnoho, ale nejvýznamnější jsou hmatatelná a prokazatelná zlepšení v oblasti bezpečnosti potravin a větší míra jistoty v oblasti souladu s právními požadavky.

ISO 22000 standard umožňuje vaší organizaci:  
 • Budovat a provozovat systém řízení bezpečnosti potravin v dobře definovaném a jasném rámci, který je flexibilní vůči vašim obchodním potřebám a očekáváním
 • Porozumět tomu, co je skutečné nebezpečí pro spotřebitele a pro vaši firmu
 • Poskytnout nástroj pro zlepšení výkonnosti v oblasti bezpečnosti potravin a prostředky pro účinné sledování a měření výkonnosti v oblasti bezpečnosti potravin
 • Lépe dosáhnout soulad s právními předpisy a s firemními požadavky v oblasti bezpečnosti potravin

Certifikace podle normy poskytuje vaší firmě účinné prostředky pro komunikaci s investory a ostatními zainteresovanými stranami. Je důležitým prvkem při prokazování závazku k zaručení bezpečnosti potravin v rámci vedení společnosti, firemní odpovědnosti a požadavky na výkaznictví.

Jak se mohu připravit na certifikaci? 

Postup popsaný v normě ISO 22000 zahrnuje následující kroky:

 • Identifikovat, vyhodnotit a kontrolovat očekávaná rizika v oblasti bezpečnosti tak, aby nedocházelo přímo nebo nepřímo k poškozování spotřebitele
 • Prostřednictvím potravinového řetězce sdělovat informace vztahující se k výrobku a týkající se bezpečnostních otázek
 • Poskytnout informace o vývoji, implementaci a aktualizaci systému řízení bezpečnosti potravin v celé organizaci
 • Pravidelně vyhodnocovat, a je-li to nutné, aktualizovat systém řízení bezpečnosti potravin tak, aby pokryl aktuální činnosti společnosti a podal nejnovější informace o rizicích ohrožujících bezpečnost potravin

Jednou z nejdůležitějších věcí je mít na paměti, že vývoj, implementace a certifikace podle systému HACCP se je nepřetržitým procesem, a nezávislý audit představuje jen jeden prvek z celkového procesu hodnocení.

Rizikové orientovaná certifikace (Risk Based Certification™) - šitá na míru potřebám vaší firmy

Cílem rizikově orientované certifikace společnosti DNV je nabídnout vám i vaší společnosti přidanou hodnostu prostřednictvím cíleně zaměřených auditů. Začneme zjištěním, jaké jsou vaše nejvýznamnější problémy v oblasti řízení bezpečnosti potravin. Poté, co se dohodneme na oblastech, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost, zaměříme audit právě na řešení takto identifikovaných procesů. Tímto způsobem můžeme pomoci vaší společnosti identifikovat klíčové oblasti možného zlepšení. Díky poskytování cílených a strukturovaných informací vrcholovému managementu o schopnosti organizace plnit zadané cíle, nabízíme větší hodnotu, než jakýkoli jiný certifikační orgán.

Více informací

  Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Download our flyer

  ISO 22000

ISO 22000

Download our flyer

 

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site