Skip to content

Business Assurance - ViewPoint

Využívají společnosti rozmanitosti a inkluze?

Souhrn

Diverzita a inkluze (D&I) jsou stále více vnímány jako požadavek na kontinuitu podnikání. V nejnovějším průzkumu ViewPoint byly zjišťovány postoje společností k D&I a způsob, jakým pracují na dosažení svých ambicí. Většina společností uvádí, že D&I je důležitou součástí jejich agendy, ale průzkum také odhalil, že většina společností je na své cestě k D&I na začátku. Organizace se k tomuto širokému tématu staví různými způsoby. Uznávané zprávy a studie, jako například WBSCD a McKinsey, používají termín diverzita, rovnost a inkluze. Pro účely této studie byl však použit termín diverzita a inkluze (D&I). Výzkumy ukazují, že organizace s homogenními skupinami mohou být efektivnější, když je třeba rychle provést jednoduché úkoly. Různorodé týmy pravděpodobně rychleji vyřeší složité problémy, ale mohou být složitěji řízené. Proto je zapotřebí zajistit sociální bezpečí, aby byly vysoké intelektuální a nízké sociální třenice.  Pro společnosti, které jsou závislé na rozvíjení kreativity, inovací a přijímání správných obchodních rozhodnutí, se však D&I ukázaly být přínosem. Většina společností v průzkumu zatím nevyužívá obchodní přínosy svého úsilí v oblasti D&I, ale vzhledem k rostoucím přínosům D&I organizace podnikají konkrétní kroky k jeho začlenění do svých strategií, činností a kultur. Na otázku, co pro ně jako pro jednotlivce znamená D&I, respondenti nejvýše hodnotili rovné příležitosti (65,2 %), následované přijetím (58,1 %) a respektem (50,1 %). Je patrné, že jednotlivci mají tendenci volit pojmy, které jsou obecné povahy, zejména pokud se jedná o organizační kontext, ale použijí specifické pojmy, jako je rasa a genderová identita, pokud jsou považovány za významné na osobnější úrovni.

Roztříštěný přístup

Na organizační úrovni většina společností uvádí, že D&I jsou důležité a jsou součástí jejich agendy, ale jen málo z nich uvádí nasazení konkrétních opatření strukturovaným způsobem. Pouze 7,3 % se považuje za lídry. Méně než jedna ze tří společností stanovila celopodnikovou politiku, ale více než polovina (51,9 %) se zaměřuje pouze na pilotní projekt nebo jednotlivou iniciativu, což svědčí spíše o roztříštěném než uceleném přístupu společnosti. Většina společností však dělá pokroky. Zdá se, že se soustředí na zásady a cíle (41,8 %) a odpovědnosti a povinnosti (36,8 %). Zatímco méně společností se zaměřuje na cílená opatření a metriky. Při zahájení cesty není často metrika přirozeným prvním krokem. Přesto jsou pro zlepšení vyspělosti a pokroku měření a metriky nezbytné pro strukturovaný přístup a pokrok. Zdá se, že obecnou normou je, že D&I spadá pod oddělení lidských zdrojů (HR). Aby se však jakékoli téma stalo základem společnosti a jejího obchodního programu, je nezbytné, aby se k němu přihlásilo nejvyšší vedení a aby za něj neslo odpovědnost. Průzkum odhalil, že 14,2 % společností tvrdí, že jejich organizace nemá jasného vedoucího pro aktivity v oblasti D&I, a čtvrtina respondentů nevěděla, jak je v jejich organizacích tato oblast řízena. Za současného stavu se zdá, že největšími hnacími silami při zlepšování D&I v organizaci je snaha přilákat a udržet si talenty (51 %), následovaná společenským tlakem a pověstí.  Na čtvrtém místě je nedodržování zákonných požadavků (40,9 %). Důvodem může být pozornost médií a různá probíhající hnutí, jako jsou #MeToo a #BlackLivesMatter.  Znamená to také, že se věnuje méně pozornosti propojení D&I s obchodními aspekty, jako jsou inovace a produktivita.

Je zapotřebí systémový přístup a změna kultury

Zdá se, že společnosti uplatňují širokou škálu opatření, která se řídí především interními faktory, jako je kultura, nábor zaměstnanců a rovné příležitosti. To se také do značné míry odráží v překážkách, které brání zlepšení.  Co však vyniká, je to, že každá třetí společnost si zřejmě uvědomuje, že významnou překážkou je nedostatek systematického přístupu. Existuje však značný nedostatek povědomí o normách ISO a dalších normách v oblasti D&I. To může být způsobeno tím, že hlavní norma ISO 30415 byla vydána teprve v roce 2021. Celkem 72,8 % respondentů uvedlo, že jsou obeznámeni jen omezeně nebo vůbec, a pouze 1,6 % uvedlo, že jsou obeznámeni velmi dobře.

Příležitost ke zlepšení

Společnosti tedy mají značnou příležitost řešit problémy, jako je nedostatek systematického přístupu, osvědčených postupů a angažovanosti managementu a vedení, a to na základě mezinárodního standardu, jako je ISO 30415. To by umožnilo systémový přístup a pomohlo vytvořit platformu, na jejímž základě by mohly strukturovat svou strategii a cíle, včetně stanovení cílů a měření výkonnosti. Pro skutečné propojení D&I s podnikáním, obchodními aspekty a budováním značky se doporučuje začlenit strategie a iniciativy v oblasti D&I do celkové obchodní strategie společnosti a rámce pro reporting, čímž se skutečně začlení do provozní perspektivy. Zvolený přístup společnosti často odráží, zda je D&I považováno za hodnotu nebo zátěž, konkurenční výhodu nebo výkladní skříň.
 

Řízení rozmanitosti a inkluze

Seznamte se s naší nabídkou.